Historie

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. byla založena v roce 1994 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce jako 100% městská společnost a současně jí byla svěřena správa tepelného hospodářství města Olomouce.

  • V roce 1996 byl provoz rozšířen o školská tepelná zařízení a byl zahájen program ekologizace města - rekonstrukce všech kotelen na tuhá paliva, nejdříve v historickém jádru, posléze v celém městě.
  • V roce 1997 byl společnosti svěřen do péče provoz Plaveckého stadionu Olomouc, a poté následovala jeho rozsáhlá modernizace včetně rekonstrukce interiéru poničeného povodní, rekonstrukce tepelného hospodářství a technického zázemí, výstavba atrakcí.
  • V roce 1999 do společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. kapitálově vstoupila francouzská společnost Dalkia , která se stala majoritním vlastníkem společnosti s podílem 66%. V témže roce OLTERM & TD Olomouc, a.s. přechází na horkovodní způsob vytápění, instaluje se prvních 54 objektových stanic, byl zahájen program modernizace technického zázemí Plaveckého stadionu Olomouc.
  • V letech 2000-2002 obec Hlubočky společnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s. svěřuje do péče své tepelné hospodářství, které prochází modernizací, pokračuje rekonstrukce Plaveckého stadionu Olomouc, kde jsou vybudovány atrakce. V rámci města Olomouce se modernizuje 11 kotelen na tuhá paliva, které jsou nahrazeny jinými zdroji méně zatěžujícími životní prostředí.
  • V roce 2003 ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc je vybudováno a otevřeno rodinné aquacentrum Delfínek a dochází k modernizaci tepelných zdrojů na sídlišti Lazce.
  • Roky 2004 - 2009 jsou ve znamení pokračujících modernizací tepelného hospodářství a instalací objektových stanic, společnost v oblasti provozu tepelných zdrojů expanduje i do okolních lokalit.
  • V letech 2007-2009 dochází ke generální rekonstrukci sauny a vestibulu Plaveckého stadionu, pokračují modernizace dalších částí tepelné soustavy.
  • V letech 2009-2013 jsou modernizovány další lokality zásobované tepelnou energií z centrálních zdrojů tepla a instalovány desítky objektových předávacích stanic včetně nových horkovodních přípojek, v rámci areálu plaveckého stadionu společnost přebírá do provozování nově zrekonstruovaný letní areál s řadou nových atrakcí.
  • S platností od 1.1.2015 dochází k přejmenování názvu majoritního vlastníka společnosti Dalkia Česká republika, a.s. na Veolia Energie ČR, a.s.
  • V roce 2019 společnost splnila náročné požadavky Statutárního města Olomouce na pokračování v provozu městské teplené sítě a tepelných zdrojů.
Současnost OLTERM & TD Olomouc, a.s.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, a.s. je významým dodavatelem tepelné energie a provozovatelem tepelných zdrojů a energetických celků.

Počet zaměstnanců: 45

Zásobovaných domácností : 28.819
(k 31.12.2020)

Objem dodávek tepla: cca 630 000 GJ / rok

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (spojovatelka)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357