Hlídání dětí

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ BĚHEM LEKCÍ KONDIČNÍHO CVIČENÍ

Služba hlídání dětí je nabízena u vybraných lekcí kondičního cvičení. Tyto lekce jsou v rozpisu lekcí kondičního cvičení označeny hvězdičkou nebo přímo textem „hlídání dětí“. Tuto službu mohou využívat pouze klienti aquacentra Delfínek, kteří zároveň čerpají některou z námi nabízených služeb.

Věkové hranice pro vstup dítěte do herny nejsou přesně stanoveny, tato služba je však vhodná zejména pro děti, které jsou již zvyklé na kolektiv a krátkodobé odloučení od maminky. Hlídáme i děti mladší 3 let, cvičitelka (případně recepční) má však právo dítě odmítnout v případě, že by se v herně sešlo více dětí mladších 3 let. Kapacita herny je maximálně 6 dětí. Před první návštěvou se prosím seznamte s návštěvním řádem dětské herny a na recepci prosím odevzdejte vyplněný dotazník (viz. níže). Děkujeme.

POKYNY A PODMÍNKY PRO VSTUP DÍTĚTE DO DĚTSKÉ HERNY - NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

 • Poplatek za hlídání dítěte musí rodič zaplatit předem u recepce. Celkový počet dětí v herně je omezen na max. 6 dětí během jedné lekce. V prostorách vstupní haly se rodič (nebo jiný zákonný zástupce) musí seznámit s návštěvními řády služeb, které chce absolvovat včetně návštěvního řádu dětské herny.
 • Službu hlídání dětí je možné využít pouze v případě současného čerpání s naší jinou službou -kondičním cvičením ve FC. Ve výjimečných případech i s plaváním kojenců a batolat, to je však nutné předem oznámit cvičitelce a recepční a vyžádat si jejich souhlas. Cvičitelka může odmítnout v případě, že by bylo v herně větší množství dětí mladších 3 let.  Zákonný zástupce nesmí během pobytu dítěte v herně opustit prostory Delfínka, aby mu ve výjimečných případech (např. akutní zdravotní potíže dítěte) mohlo být dítě ihned předáno zpět.
 • V případě, že to bude první návštěva dítěte v dětské herně, požádá zákazník recepční o dotazník, který pečlivě vyplní a poté ho odevzdá osobě, která má v dětské herně službu. Dotazník a údaje v něm uvedené slouží výhradně potřebám střediska Delfínek, v žádném případě nebude poskytován jiným subjektům. Pokud bude Vaše dítě z herny vyzvedávat někdo jiný než Vy, musíte to při každé návštěvě znovu oznámit osobě, která děti hlídá.
 • Do herny nesmí být odloženo nemocné dítě, hlídající osoba má právo takto nemocné dítě odmítnout převzít, jelikož ohrožuje zdraví všech přítomných. Hlídající osoba může odmítnout dítě, které trpí silnou rýmou, kašlem, zánětem spojivek, průjmovým onemocněním, přenosným kožním onemocněním, chřipkou, angínou, bolestmi břicha, apod. Do herny rovněž nesmí dítě, které přišlo v posledních 14 dnech do styku s přenosnou chorobou (plané neštovice apod.) Do herny nesmí dítě, které rodiče omluvili ze školky, školy nebo jeslí z důvodu nemoci!
 • Dítě musí mít vhodné oblečení (obléknout jen lehce) a čisté přezutí (dítě, které již chodí, musí mít bezpečné a čisté přezůvky).
 • Rodič musí dát dítě do herny včas – před zahájením samotného cvičení – a vyčkat do příchodu cvičitelky, která dítě hlídá! Pozdní příchod a předání dítěte může výrazně ztížit práci cvičitelky, pokud je v herně více dětí. Jednorázový pobyt dítěte v herně je omezen na max. 110 minut (2 lekce kondičního cvičení).  Pokud se jedná o dítě, jehož rodič čerpá službu plavání kojenců a batolat s druhým dítětem, je pobyt max. 55 min. 
 • Při předávání dítěte sdělí rodič tyto údaje: jméno dítěte, zdravotní stav (alergie, apod.) a pokud má sebou dítě pití, předá hlídající osobě i pití, které musí být označeno jménem dítěte.
 • Je zakázáno vnášet do prostor dětské herny nebo cvičebního sálu jakékoliv potraviny a konzumovat je v těchto prostorách!
 • Nápoje vnášené do prostor herny nebo cvičebního sálu musí být v pevném obalu se spolehlivým uzávěrem. Při převrhnutí musí být láhev nebo obal nápoje zabezpečen tak, že se obsah nerozlije. Je zakázáno dávat dětem nápoje v krabičkách nebo pytlíčkách s brčkem, kdy hrozí znečištění prostor.
 • Nedávejte dětem do herny příruční zavazadla (batůžky, „ledvinky“, kabelky, apod.) ani nebezpečné nebo drahé hračky (ostré hroty/hrany nebo složené z malých částí, které může dítě /i cizí/ vdechnout).
 • Personál neručí za zapomenuté hračky nebo přinesené hračky, které se během lekce poškodily.
 • Během lekce je do herny povolen vstup jen se souhlasem cvičitelky. Časté příchody a odchody rodiče dítě zbytečně rozrušují, komplikují práci cvičitelce a zároveň velmi ruší cvičící v sále!!! Rovněž není vhodné upozorňovat na sebe během lekce, klepat na sklo, apod. 
 • Služba hlídání dětí je vhodná zejména pro děti, které už jsou zvyklé na kolektiv.  Je možné, že dítě, které není zatím zvyklé na kolektiv, nové prostory, cizí osoby nebo odloučení od maminky, bude plakat, ale situace se zpravidla po krátké době upraví. Řiďte se proto pokyny osoby, která dítě hlídá. Vždy Vám doporučí nejvhodnější postup pro další návštěvy.
 • Dítě nesmí být v průběhu lekce ve cvičebním sále – ani když nikomu „nepřekáží“. Pokud se rozhodnete, že pobyt dítěte v herně přerušíte v průběhu lekce, musíte s ním odejít mimo cvičební sál.
 • Peníze za zrušený (nebo přerušený) pobyt v herně se nevrací ani se nepřevádí na jiný termín.
 • V případě, že je v herně více dětí a některé ze starších dětí potřebuje na WC, doprovází ho na WC jeho matka (nebo jiný doprovod), která musí přerušit své cvičení.  Poté dítě znovu předá do herny cvičitelce. Dítě se nesmí v prostorách Delfínka pohybovat bez dozoru.
 • Nočníky, které použijí menší děti v průběhu lekce, postaví dozor za dveře dětské herny. Maminka, jejíž dítě vykonalo potřebu, musí nočník vylít do WC a opláchnout ho pod tekoucí vodou. Poté nočník vrátí zpět do herny.

vzor vstupního dotazníku:


D Ě T S K Á    H E R N A   –   V S T U P N Í    D O T A Z N Í K *
* Všechna data uvedená v tomto dotazníku slouží výhradně potřebám střediska Delfínek a nebudou poskytována jiným osobám či subjektům.

JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE                                                          
..................................................

JMÉNO A PŘÍJMENÍ RODIČE nebo ZÁK. ZÁSTUPCE + MOBIL (tel.číslo)
..................................................

DÍTĚ VŽDY VYZVEDNE OSOBA,  KTERÁ HO DO HERNY PŘEDALA                                                     
ANO – NE (zakroužkujte)

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, KTERÝ MŮŽE DÍTĚ Z HERNY VYZVEDNOUT a jeho postavení k dítěti (rodič/prarodič/teta, apod.)*

..................................................
 *vyplňte pouze v případě, jestliže jste zakroužkovali „NE“


ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE (alergie apod.)* :
..................................................
*do herny mohou pouze zdravé děti, které nepřišly během posledních 14 dnů do styku s přenosnou chorobou


POZNÁMKA*:
..................................................
* jiná důležitá sdělení týkající se dítěte

Prohlašuji, že jsem se pečlivě seznámil/a s návštěvním řádem dětské herny a budu se jím řídit. Na stvrzení tohoto prohlášení připojuji svůj podpis.

..................................................


 


 

Mobilní verze