Teplota vody
Krytý bazén23,92 °C
Delfínek19,38 °C

Venkovní teplota2,41 °C

Kondiční plavání pod vedením trenéra

« zpět
07.06.2010 / 10:49

Je určeno všem zdravým osobám starším 18 let, které umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové) a chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání. Osoby mladší se mohou plavání zúčastnit pouze s potvrzeným souhlasem rodičů.

Náplň kurzu:     je zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého klienta.

Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paže), znak (znakové nohy, paže), prsa (prsové nohy, paže), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou.

Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky u různých plaveckých způsobů.

v období května – září záloha na čip 150,-Kč)

Před první návštěvou se prosím seznamte s návštěvním řádem Plaveckého stadionu a pokyny pro KONDIČNÍ PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA.


    Každý účastník kurzu má povinnost seznámit se před zahájením první lekce kurzu s Návštěvním řádem Plaveckého stadionu v Olomouci a také níže uvedenými informacemi a pokyny pro účastníky KONDIČNÍHO PLAVÁNÍ POD VEDENÍM TRENÉRA a řídit se jimi. 

    KONDIČNÍ PLAVÁNÍ je určeno zdravým osobám starší 18 let, které umí plavat (ovládají minimálně 2 plavecké způsoby, kterými uplavou alespoň 100m), chtějí si zdokonalit technické provedení stávajících plaveckých způsobů a dalších plaveckých dovedností (případně se naučit nové) a chtějí si navýšit kondici prostřednictvím plavání. Osoby mladší se mohou tohoto typu plavání zúčastnit pouze se souhlasem trenéra a souhlasem rodičů, který doloží „Prohlášením zákonného zástupce“.

    Náplň kurzu je obecně zaměřena zejména na zdokonalení stávajících plaveckých způsobů a plaveckých dovedností, rozvoj kondice a případně na nácvik nových dovedností (základních). Míra nácviku dalších dovedností závisí na počáteční úrovni dovedností, celkové kondici a schopnostech každého klienta. Nácvik základních dovedností: kraul (kraulové nohy, paže), znak (znakové nohy, paže), prsa (prsové nohy, paže), dýchání u jednotlivých plaveckých způsobů, startovní skok, plavání pod vodou. Nácvik dalších dovedností: plavecký způsob motýlek (různé modifikace nácviku), plavecké obrátky u různých plaveckých způsobů, startovní skoky, pády do vody a jiné.

    Každý zájemce o tuto službu si musí být vědom svého aktuálního zdravotního stavu. Osoby se zdravotními obtížemi (onemocnění oběhové soustavy, srdce, cév, hypertenze, onemocnění pohybového aparátu, diabetes, nadváha, epilepsie, astma, atd.) nebo těhotné ženy musí před návštěvou lekce plavání konzultovat svůj zdravotní stav se svým lékařem, který určí případná omezení. Zákazník, který musí dodržovat zvláštní pohybový režim - omezení, o tom musí pokaždé informovat cvičitele a následně respektovat jeho pokyny.

    V průběhu lekce se všichni účastníci musí řídit pokyny cvičitele. Každý si však musí být vědom svých schopností a v případě, že by aktivita vybraná cvičitelem byla nad fyzické možnosti účastníka lekce, o tom cvičitele ihned informovat. Zákazník se tak vyhne přetížení organismu.

    Pokud zákazník během lekce zjistí, že je zátěž nad jeho síly, přeruší výcvik a odpočívá ve vodě nebo může opustit bazén a odpočívat na břehu. Zákazník také může lekci přerušit nebo z ní zcela odejít, avšak bez možnosti vrácení peněz.

    Zákazník musí být na určeném místě včas. Před vstupem do vody musí zákazník cvičiteli osobně odevzdat doklad o zaplacení lekce (plastový žeton, který obdrží po zaplacení - přihlášení na pokladně PSO). Dodatečné předání po lekci není možné.

    Pozdní příchod na lekci (po zahájení) může být rizikový pro zdraví a bezpečnost zákazníka. Cvičitel proto nemusí opozdilce do bazénu vpustit.  Zákazník nemůže požadovat vrácení peněz nebo části peněz za lekci, na kterou přišel pozdě nebo se zúčastnil jen její části.

    Do vody zákazníci vstupují až na pokyn cvičitele, při cvičení a manipulaci s pomůckami se řídí jeho pokyny. Vstup a výstup z bazénu je možný jen po schůdcích, neurčí – li cvičitel jinak. Během lekce není doporučen hovor mezi účastníky a je zakázáno žvýkání žvýkačky.

Cvičitel musí dohlédnout, že po skončení lekce opustili všichni účastníci prostor vymezený pro tento typ aktivity. Pokud chce zákazník po skončení lekce plaveckého výcviku využít i jiné služby, musí je mít zaplacené a čerpat je v místech k tomu určených.

Úhrada kurzovného musí proběhnout nejpozději do zahájení první lekce kurzu nebo před zahájením lekce, která je pro klienta první v daném kurzu. Nevyčerpané lekce propadají bez možnosti vrácení peněz. V období května – září se vybírá záloha na čip 150,-Kč.

Cvičitel vždy přizpůsobuje náplň lekce aktuálním schopnostem a dovednostem účastníků kurzu.

Při výcviku mohou být používány plavecké pomůcky (desky, ploutve, packy a jiné). Všechny používané pomůcky obdrží zákazník od cvičitele před zahájením daného cvičení, po skončení lekce musí zákazník všechny pomůcky nepoškozené vrátit.

Doporučené vybavení: sportovní plavky (ženy - vhodnější plavky vcelku, muži nemají povoleny plavky typu „bermudy“), plavecké brýle, dlouhé vlasy doporučujeme sepnout nebo používat plaveckou čepici, čistou protiskluznou obuv, případný nápoj v nerozbitné plastové láhvi.

Výcvik probíhá formou kurzu a může být rozdělen do 2 – 3 úrovní podle schopností a dovedností jednotlivých účastníků. Rozdělení do jednotlivých úrovní provede cvičitel v průběhu 1. až 2. lekce kurzu. Rozdělení se týká účastníků kurzu, jednorázoví účastníci budou zařazeni podle jejich aktuálních možností a podle plánu náplně pro danou lekci. Kapacita je omezena max. 15 osobami v jedné lekci a 1/8 plochy.

Zápisy do kurzu probíhají na pokladně Plaveckého stadionu. Podrobné informace podá zájemci pokladní Plaveckého stadionu nebo cvičitel daného kurzu nebo vedoucí sportovních aktivit Plaveckého stadionu (tel.: 602 784 852).


 

Mobilní verze