Integrovaný systém řízení

 

Integrovaný systém řízení jsme zavedli v roce 2010 a v tomtéž roce jsme jej i certifikovali dle norem ČSN EN ISO 14001 (EMS), ČSN EN ISO 9001 (QMS) a ČSN OHSAS 18001 (SMS). V roce 2016 jsme integrovaný systém řízení rozšířili o normu ČSN EN ISO 50001 (EnMS) a úspěšně jsme absolvovali recertifikační/certifikační audit u certifikačního orgánu BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. Pro další období jsme obhájili certifikáty pro oblast EMS, QMS, SMS a nově získali i certifikát pro oblast EnMS.

 

 


 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


OLTERM při svých činnostech využívá profesionálního know-how získaného dlouholetým působením na trhu energetických služeb a neustálou modernizací technologií a aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí v Olomouci a jeho blízkém okolí. OLTERM je certifikován dle normy ČSN EN ISO 14001, která byla v naší společnosti zavedena již v roce 2010.
Základní pravidla, kterými se OLTERM řídí v oblasti životního prostředí
• Prevence znečišťování životního prostředí: hledání úspor energií, snižování počtu lokálních zdrojů, rozvoj sítí dálkového vytápění atd.
• Výroba tepla v ekologicky šetrné technologii
• Nahrazování méně ekologických paliv, palivy čistějšími případně napojováním na soustavu CZT
• Neustálé zlepšování, modernizace a inovace energetických zařízení
Nové realizované projekty se vyznačují tím, že na jedné straně přinášejí společnosti OLTERM i jejím zákazníkům úspory
a na druhé straně jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu je OLTERM úspěšný i v získávání prostředků pro své ekologické projekty z fondů Evropské unie. Příkladem ekologicky šetrného projektu dle principů Politiky udržitelného rozvoje je rekonstrukce kotelny ZŠ Svatoplukova a nahrazení méně ekologického paliva - extra lehkého topného oleje, zemním plynem.

 

14001_114001_2

 


 KVALITA SLUŽEB

Mezi klienty společnosti OLTERM patří zejména obyvatelé měst, veřejné instituce a školská zařízení, atd. Naším cílem
je poskytovat zákazníkům služby, které splňují jejich očekávání a jsou ve shodě s legislativními předpisy.
Naše obchodní vztahy s klienty jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým, spolehlivým
a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našeho bohatého know-how získaného dlouholetým působením na trhu energetických služeb v olomouckém regionu. Jsme stále inovativní, což nás odlišuje od konkurence, a přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.
Významných energetických úspor dosahujeme neustálými investicemi do modernizace zařízení v rámci naší inovační politiky, což v konečném důsledku přináší výrazné úspory našim zákazníkům. Systém kvality dle norem ČSN EN ISO 9001 byl v naší společnosti zaveden již v roce 2010.
Základní pravidla, která dodržujeme v oblasti poskytování služeb
• Zlepšování kvality služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků
• Snižování energetické náročnosti jak vlastních výrobních procesů a zařízení, tak i procesů a zařízení našich zákazníků


9001_19001_2 

 


BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří mezi hlavní priority společnosti OLTERM a je součástí naší firemní kultury.
V rámci interních řídicích procesů klademe velký důraz na vyhledávání a prevenci rizik na našich pracovištích i na pracovištích u zákazníků. Řídící a pracovní postupy v této oblasti jsou certifikovány dle ČSN OHSAS 18001 již od roku 2010.
V souladu s Politikou udržitelného rozvoje celý systém bezpečnosti práce neustále zlepšujeme. Při poskytování služeb dbáme také na bezpečnost a ochranu zdraví našich zákazníků a jejich zaměstnanců.
Základní pravidla, která v oblasti bezpečnosti práce respektujeme:
• Identifikace a řízení rizik
• Účast zaměstnanců na zlepšování pracovního prostředí     

 

 18001_118001_2    

 


MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek doby“. "Energetickým managementem" nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos. Norma ČSN EN ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování jejího postavení na trhu. Systém managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 byl v naší společnosti zaveden v roce 2016.

Základní pravidla, kterými se OLTERM řídí v oblasti hospodaření s energií:

  • Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k užití a spotřebě energie a energetické náročnosti
  • Upřednostňovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb
  • Trvale snižovat energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků
  • Podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie

            

50001_150001_2

            


 

Mobilní verze