Často kladené dotazy

Upozornění: Odpovědi na dotazy uvedené v rubrice FAQ jsou zobecněné, zjednodušené a nemusí být platné pro každý podobný případ, protože v daném případě mohou existovat i jiné okolnosti, které mohou vést k jinému závěru. Odpovědi jsou informativní, orientační, nejsou právně závazným stanoviskem společnosti a nelze se na základě nich domáhat žádných práv.


Pokud jste nenalezli odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat ! Využít můžete naše telefonní čísla nebo kontaktní formulář.


Dotaz: Bydlím v bytě v době, kdy se na noc vypíná teplá voda, a to mi nevyhovuje. Dá se to nějak změnit?
Odpověď: Režim přípravy teplé vody může být nastaven i jako celodenní po 24 hod. Stačí, aby nás s tímto požadavkem kontaktoval odpovědný zástupce odběratele.

Dotaz: Přišlo nám roční vyúčtování za služby pro byt, nerozumím položkám za topení. Můžete mi s tím pomoct? 
Odpověď: Teplo je dodáváno odběrateli pro odběrné místo, kterým je obvykle celý dům. Teplo je účtováno měsíčně. Z toho, co uvádíte, se patrně nebude jednat o vyúčtování za dodávky tepla, ale o rozúčtování nákladů za teplo pro dům mezi jednotlivé vlastníky (nájemce) bytů, a proto je nutné se obrátit na svého správce domu, který rozúčtování prováděl nebo zajišťoval.

Dotaz: Mám v bytě 24°C, ale spodní polovina radiátoru je studená. Není to špatně?   
Odpověď: Naše společnost dodává teplo podle dohodnutých parametrů do odběrného zařízení domu, regulace rozvodů tepla v rámci domu není naší společností prováděna. Podle teploty v místnosti, kterou uvádíte, je pravděpodobné, že je to důsledek regulace termostatickým ventilem a není to vada.

Dotaz: Některé radiátory v našem bytě topí lépe, jiné hůř. Není to špatně?   
Odpověď: Naše společnost dodává teplo podle dohodnutých parametrů do odběrného zařízení domu, regulace rozvodů tepla v rámci domu není naší společností prováděna. Obvykle je tento jev řešitelný vhodným odborným nastavením regulace na odběrném tepelném zařízení domu.

Dotaz: Ztratili jsme předpis pro platby záloh na teplo. Kde je možné si ho vyžádat?
Odpověď: Kontaktujte, prosím, naše oddlění péče o zákazníky, tel.: 585 705 119, email lenka.kozdalova@olterm.cz.

Dotaz: Připravujeme zateplení fasády a osazení termostatických hlavic. S kým je třeba toto projednat? 
Odpověď: Kontaktujte, prosím, naše technické oddělení, email martina.husickova@olterm.cz, kde s Vámi projednají Vaši projektovou dokumentaci a potřebnou součinnost pro vyregulování soustavy.

Dotaz: Potřebuji vyměnit radiátor, je třeba Vám výměnu nahlásit nebo domluvit?
Odpověď: Pro dodavatele tepla je podstatné, aby nedošlo k vypuštění systému, protože topná voda cirkuluje. Pokud dojde k výměně za použití technologií, které nevyžadují vypuštění systému (např. zamražení), není třeba tuto skutečnost hlásit. V případě potřeby odstavení tepelného zdroje nebo pokud by mělo dojít k vypuštění systému, je třeba se dohodnout o termínu, rozsahu a způsobu provedení. V takovém případě kontaktujte náš Tepelný dispečink na tel.: 585 705 152 .

Dotaz: Kdy začíná a končí topné období?
O: Dle platné legislativy (Vyhláška MPO 194/2007 Sb.) topné období začíná 1. září a končí 31. května. Ve Smlouvě o dodávce tepelné energie se lze dohodnout i jinak.

Dotaz: Kdy se začíná topit?
O: Dle platné legislativy (Vyhláška MPO 194/2007 Sb.) v topném období, když průměrná denní teplota klesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících. Ve Smlouvě o dodávce tepelné energie se lze dohodnout i jinak.

Dotaz: Kdy se ukončí topení?
O: Dle platné legislativy (Vyhláška MPO 194/2007 Sb.) v topném období, když průměrná denní teplota vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících se topení omezí nebo přeruší. Se souhlasem 2/3 konečných spotřebitelů lze zahájit dodávky i mimo topné období. Ve Smlouvě o dodávce tepelné energie se lze dohodnout i jinak.

Dotaz: Jak se zjišťuje venkovní průměrná denní teplota?
O: Jako čtvrtina součtu venkovních teplot (měřených Českým hydrometeorologickým institutem v Olomouci) v 7.00, 14.00 a 21.00 hodin, přičemž teplota měřená ve 21.00 hodin se počítá dvakrát.

Dotaz: Jaká má být teplota v obytné místnosti?
O: V topném období v době od 6.00 do 22.00 má teplota v obytných místnostech odpovídat průměrné výpočtové teplotě, ta je dána projektem budovy a bývá nejčastěji 20 °C. Tato požadovaná teplota se pak navyšuje: o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou, o 1,5 °C v místnostech se dvěma venkovními stěnami, o 2 °C v místnosti se třemi a více venkovními stěnami a navíc o 1 °C v místnosti, která má průsvitné výplně vnějších otvorů větší jak polovinu celkové plochy vnějších stěn. V praxi nejčastější příklad: místnost s jednou venkovní stěnou s jedním oknem, které má plochu větší než polovinu plochy vnější stěny, je předepsaná teplota 22 °C. Jako dodavatel tepla neovlivňujeme teplotu v místnostech, ale dodávky tepla do objektu.

Dotaz: Lze topit na vyšší teploty v místnostech, než jsou výpočtové teploty dané projektem?
O: Ano, lze za předpokladu, že se na tom shodne dvoutřetinová většina uživatelů, ale maximálně o hodnotu 2 °C nad výpočtovou teplotu korigovanou o vliv vnějších stěn. Jako dodavatel tepla neovlivňujeme teplotu v místnostech, ale dodávky tepla do objektu.

Dotaz: Jakou teplotu má mít teplá voda na výtoku?
O: Nejméně 45 °C maximálně 60 °C.

Dotaz: Kdy má být dodávána teplá voda?
O: Dodávka teplé vody se uskutečňuje nejméně v době od 6.00 do 22.00 hodin. Pro jiné časové období se lze dohodnout ve Smlouvě o dodávce tepelné energie.

Dotaz: Jak lze změnit režim dodávky tepla nebo sjednané parametry v dodávce tepla z objektových zdrojů?
O: Každá uzavřená smlouva má uvedeného pověřeného zástupce právě k takovýmto úkonům. Pokud tato osoba požádá písemně o změnu (dopisem, faxem či emailem), změna je námi bezprostředně realizována (na zdrojích řízených z tepelného dispečinku do půl hodiny na autonomně řízených zdrojích nejpozději následný den).

Dotaz: Jak lze změnit režim dodávky tepla nebo sjednané parametry v dodávce tepla z centrálních zdrojů?
O: V případě požadavku na změnu režimu dodávky tepelné energie odběratele, který je zásobován z centrálního tepelného zdroje, zašle odběratel písemný požadavek s návrhem změny režimu dodávky tepelné energie naší společnosti. Pracovník obchodního oddělení – péče o zákazníka seznámí s tímto návrhem požadavku na změnu režimu všechny odběratele zásobované ze stejného zdroje tepelné energie a stanoví jim lhůtu pro vyjádření k návrhu. Po obdržení stanoviska všech odběratelů, kterých se změna týká, provede naše společnost vyhodnocení. Pro určení výsledné teplotní křivky a režimu provozu zdroje tepelné energie je rozhodující poměr otápěné podlahové plochy jednotlivých odběratelů napojených na stejný zdroj tepelné energie k celkové otápěné ploše z téhož zdroje. Pro rozhodnutí o změně je potřebný shodný projev vůle odběratelů, kteří mají v součtu nadpoloviční většinu otápěné podlahové plochy. Výsledný režim provozu zdroje tepelné energie a teplotní křivka bude oznámena všem z tohoto zdroje zásobovaným odběratelům.

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357