Omezení dodávek tepla


 Vážený zákazníku,

náš dodavatel horké vody Veolia Energie ČR, a.s. nám oznámil, že dne:

 čtvrtek 8.4.2021 od 08:00 hod. do 17:00 hod.

a úterý 27.4. 2021 od 08:00 hod. do 17:00 hod.
 
z důvodu plánované stavby tramvajové tratě na ulici Zikova,
musí být přeloženo horkovodní potrubí DN50 na ul. Rooseveltova,
pro montáž provizorního tepelného vedení a pro finální napojení na nové HV potrubí.
 
Tyto práce budou mít za následek i přerušení dodávky tepla a teplé vody do těchto objektů:
 
 
Zdroj Název zdroje Číslo OM Název OM
I520-060/000 Rooseveltova 109 I520-060/111 Rooseveltova 107
I520-060/000 Rooseveltova 109 I520-060/112 Rooseveltova 105
I520-060/000 Rooseveltova 109 I520-060/121 Rooseveltova 113
I520-060/000 Rooseveltova 109 I520-060/122 Rooseveltova 111
I520-060/000 Rooseveltova 109 I520-060/123 Rooseveltova 109
 
Omlouváme se a ujišťujeme Vás, že časový rozsah přerušení byl zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
 

 

 

 


 

Vážený zákazníku,
náš dodavatel SV MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  

nám oznámil, že dne 6.4.2021 zahajují práce na akci:

 

 

 

Realizace přeložky vodovodního přivaděče DN 300 v Olomouci na ulici Rooseveltova

v souvislosti s výstavbou II. etapy tramvajové tratě.

 

Druhá etapa výstavby tramvajové trati výrazným způsobem zasáhne do zásobování obyvatel města Olomouce pitnou vodou, a to především v lokalitě vymezené ulicemi Brněnská, Velkomoravská a Rooseveltova. V trase nové tramvajové trati budevybudována přeložka vodovodního přivaděče profilu 300 mm. Aby bylo možné tuto stavbu realizovat a zajistit dodávku vody všem dotčený odběratelům, bude nutné provést mnoho provozních zásahů do stávajícího systému zásobování. Tyto činnosti mohou vyvolat kolísání, či snížení tlaku v distribuční síti. Předpokládáme, že největším problémem budou zákaly vody vyvolané zvířením železitých úsad vyskytujících se v potrubí. Vzhledem k tomu, že se těmto komplikacím není možné vyhnout, bude naše společnost zajišťovat intenzivní odkalování v postižených oblastech s pravidelnou kontrolou vodovodní sítě.

Žádáme odběratele, aby případné změny v kvalitě dodávané pitné vody hlásili na dispečink společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. – telefon 585 536 238. Tímto nám pomůžete včas reagovat a rychleji odstraňovat vzniklé obtíže.

 

Začátek prací je naplánován na 6.4.2021 a předpokládáme, že provedenými opatřeními budou nežádoucí dopady této akce co nejmenší.

 

Děkujeme za pochopení.

                         

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

840 668 668, 602 276 276

www.smv.cz 

Mobilní verze