SMART v městské energetice

motto:

" Vyrobená tepelná energie putuje chytrou distribuční sítí, která je schopná monitorovat spotřebu tepelné energie u koncových odběratelů a prediktivně přizpůsobovat výkon centrálního zdroje" 

 

Společnosti VEOLIA Energie a OLTERM & TD Olomouc, a.s. provozují společný TEPELNÝ DISTRIBUČNÍ DISPEČINK, což je řídící a kontrolní centrum výroby a distribuce tepelné energie a teplé vody, zajišťující trvalý monitoring dodávek energií, stavu zařízení a provozních parametrů. Pracoviště je vybaveno SCADA systémy (SCADA  = "Supervisory Control And Data Acquisition" - tedy "dispečerské řízení a sběr dat") různých výrobců, od americké společnosti Johnson Controls po české a slovenské vývojáře integračních nástrojů.

„Účelem pracoviště je přímá vizualizace a řízení všech technologických procesů“

Tepelný dispečink zastává zcela nezbytnou a základní úlohu v řízení dodávek tepla pro vytápění a přípravu teplé vody a jeho budoucí rozvoj je přímo spojen s výstavbou nových tepelných zdrojů a službami, které naše společnost svým klientům nabízí.

 Kontakt >>> tel.: 585 705 152, email: dispecer@olterm.cz.


Smart řešení v energetice jsou důležitou součástí konceptů chytrých měst, tedy SMART City.

Chytrá řešení zajišťujeme v oblastech: 

SMART HEATING NETWORK

Chytrá distribuční soustava tepelné energie umožňuje  komunikaci v reálném čase mezi místy spotřeby a místem výroby.  Díky tomu lze na základě  informace o kvalitě dodávek, zatížení soustavy,  poruchách, haváriích nebo nestandardních stavech upravovat provoz centrálního zdroje. V současnosti je z tepelného dispečinku monitorováno a řízeno 798 tepelných zdrojů, z velké části tento počet tvoří objektové předávací stanice umístěné přímo v zásobovaných objektech.

SMART MONITORING / METERING

aneb sběr dat, kontroly a řízení tepelného zařízení, zajišťující dodávku tepelné energie.

Monitoring a sběr dat probíhá v rozsahu:  

 • fakturační měřiče tepelné energie (fakturační i fyzikální údaje)
 • informace o provozu zařízení centrálního energetického zdroje
 • informace o provozu distribučního zařízení, napojeného na odběr tepelné energie ze sítě
 • informace o provozu výrobního zařízení mimo síť CZT
 • data pro provozní analýzy a energetický management objektů
 • archivaci provozních údajů

VÝROBA, DISTRIBUCE TEPELNÉ ENERGIE  

Jednotlivé zdroje tepla (distribuční a předávací stanice, plynové kotelny) jsou vybaveny lokálním sofistikovaným systémem měření a regulace (MaR), který komunikuje pomocí datové infrastruktury (kabelová síť, optika, LTE) s nadřazeným vizualizačním pracovištěm.

Dispečer má díky nadřazenému SCADA systému dokonalý přehled o výrobě a distribuci tepla,  systémy umožňují kontrolovat provoz technologií a v případě potřeby okamžitě reagovat na vzniklý havarijní stav, umožňují rovněž provést změnu parametrů dodávaného tepla a teplé vody. Dispečer zastává především funkci kontrolní, dozoruje správnou činnost všech systémů a ve spolupráci s dalšími provozními pracovníky tvoří základ týmu, který je schopen 24 hodin denně a 365 dní v roce zajistit, aby dodávky tepla a teplé vody probíhaly podle sjednaných parametrů a aktuálních potřeb odběratelů.

Tepelná energie je do jednotlivých budov distribuována předávacími stanicemi připojenými na rozvod horké vody nebo páry (CZT - Teplárna Olomouc) nebo připravována lokálně (plynové kotelny) na základě sjednaných parametrů obvykle ekvitermně v závislosti na venkovní teplotě. Křivka dodávky tepla odpovídá typu budovy a jeho energetickým požadavkům. 

Korekční a regulační činitele, zapracovány v řídící aplikaci:

 • Ekvitermní regulace (dodávka tepla na základě venkovní teploty)
 • Časové plány (útlumové nebo denní režimy podle požadavků)
 • Korekční činitelé (reakce na ochlazování větrem)
 • Noční režim (individuální podle typu odběru - budovy a určení)

ENERGETICKÁ PROVOZNÍ BEZPEČNOST 

Trvalý monitoring provozních údajů umožňuje reagovat s předstihem na provozní odchylky a reagovat na možné poruchy před jejich vznikem. 

Systém automaticky kontroluje nadefinované typy veličin a z nich pomocí algoritmů vyhodnocuje, zda je provoz v normálním režimu či je třeba korekční zásah.

Predikce havarijního stavu

 • na základě automatické analýzy provozních odchylek s předstihem před dosažení havarijního stavu
 • nastavení varovných hlášení systému dispečerovi o blížícím se provozním limitu, jeho dosažení nebo překročení
 • převzetí řízení dispečerem/operátorem (reakce na havarijní stav, korekční zásahy)

Havarijní zásah

 • vyslání technika na místo události v režimu 24 hodin/365 dní v roce

SMART BUILDINGS  - ENERGETICKÝ MANAGEMENT

 • OPTIMÁLNÍ PROVOZNÍ REŽIM
 • SNÍŽENÍ SPOTŘEBY TEPELNÉ ENERGIE  
 • OKAMŽITÁ REAKCE NA ÚPRAVU PROVOZNÍHO REŽIMU

V procesu energetického managementu se sledují a řídí operační systémy v rámci budovy, je to systém zajišťující optimalizaci a bezpečné zajištění energetických potřeb s minimálním zátěží pro životní prostředí a maximální úsporou. Uživatelé (oprávněné osoby) mají přehled o spotřebě energie a mohou provádět nezbytné změny v systémech automatizace budov. 

Dispečink 2013Dispečink 2013 monitorovací stěnaPohled na původní dispečink 2005DispečerDispečink 2012Příklad dispečerských informacíPříklad dispečerských informacíPříklad dispečerských informacíPříklad trendová data nový MetasysPříklad dispečerských informací teploty nový Metasysdispečerských informacíPříklad dispečerských informací teploty nový Metasys

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357