Bezpečnost

Bezpečnost našich zaměstnanců - priorita společnosti OLTERM&TD Olomouc, a.s.

bezpe2Každým rokem je ve společnosti vyhlašován tzv. „Akční plán BOZP a PO".  Jeho cílem je eliminace pracovních úrazů, drobných poranění a cíle vzdělávání zaměstnanců v problematice BOZP a PO.

Akční plán je součástí dlouhodobého zaměření společnosti na problematiku BOZP, o čemž svědčí i získaný certifikát, který odpovídá normě ČSN ISO 45001. V rámci snah o jeho udělení byl ve společnosti vytvořen systém pravidel a aktivit zaměřených na zajištění bezpečnosti zaměstnanců, který je pravidelně udržován, vyhodnocován a na základě vyhodnocení jsou přijímána opatření mající za cíl zlepšit BOZP ve společnosti.

Tento systém upravuje pravidla bezpečné práce, používání ochranných pracovních pomůcek, a to specificky pro každou profesi, nebo poskytování ochranných nápojů zaměstnancům společnosti. BOZP je upravena také různými místními provozními předpisy a metodickými listy. Veškeré dokumenty tohoto systému jsou uloženy na interní síti společnosti a přístup k nim je tak umožněn všem zaměstnancům.
Systém BOZP a PO podléhá pravidelné interní kontrole, a to zpravidla čtyřikrát za rok vedením společnosti. Cílem prověrek je motivovat zaměstnance ke zvýšené opatrnosti a osvojování si správných návyků v této oblasti.

Úspěch naší snahy potvrzuje nulový výskyt pracovních úrazů, který se nám daří udržovat již od roku 2008. Doufáme, že tento trend nám vydrží co nejdéle.

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357