Politiky

POLITIKA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

OLTERM & TD Olomouc, člen Skupiny Veolia v ČR, která patří mezi nejvýznamnější energetické skupiny v České republice.

OLTERM & TD Olomouc je členem Skupiny Veolia Energie ČR, která je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v České republice a také významným nezávislým producentem elektrické energie.

OLTERM & TD Olomouc je provozovatelem tepelných zařízení a tradičním výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro obyvatele, podniky, instituce a další klienty v Olomouci a okolí.

OLTERM & TD Olomouc je dlouholetým partnerem občanů, podnikatelských subjektů, institucí, města i regionu, ale také zodpovědným zaměstnavatelem. Svou společenskou zodpovědnost deklaruje mj. prostřednictvím nadačních fondů Veolia , kde podporuje své zaměstnance a aktivně pomáhá vytvářet nová pracovní místa v Olomouckém kraji.

Skupina Veolia Energie v ČR vždy dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které se na jejich aktivitách podílejí. Neustálou modernizací technologií, využíváním profesionálního know-how a zvyšováním energetické hospodárnosti aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí.Základními cíli Skupiny je shoda s legislativními požadavky, vysoká kvalita poskytovaných služeb, prevence havárií a bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců, zákazníků a veřejnosti.

Vedení Skupiny Veolia Energie v ČR stanovuje pro naplňování cíle udržitelného rozvoje tyto závazky:

Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k:

 • zajištění potřeb souvisejících s předmětem činnosti Skupiny Veolia Energie;  
 • nebezpečím v oblasti BOZP;
 • identifikovaným environmentálním aspektům;
 • rizikům spojeným s výskytem bakterie typu legionella v našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků; 
 • užití a spotřebě energie a energetické hospodárnosti.

Neustále zlepšovat:

 • řízení a výkonnost organizace v oblasti BOZP;
 • prevenci znečištění životního prostředí;
 • prevenci vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví;
 • kvalitu našich produktů a služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků;
 • komunikaci se zaměstnanci a dalšími zainteresovanými stranami o našich záměrech v oblasti zlepšování integrovaného systému řízení.

Vždy dodržovat:

 • bezpečnost a hygienu práce u všech zaměstnanců a ve spolupráci s nimi identifikovat a řídit rizika spojená s činnostmi prováděnými na našich zařízeních i zařízeních našich zákazníků;
 • zajišťování dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot;
 • upřednostňování nákupu energeticky úsporných produktů a služeb;
 • podporování návrhů na zvyšování energetické hospodárnosti.

Průběžně zvyšovat:

 • efektivnost systému managementu kvality; 
 • odbornou způsobilost a motivaci zaměstnanců s cílem podpořit jejich odpovědnost a osobní angažovanost při realizaci všech činností a procesů ve společnosti; 
 • energetickou hospodárnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků a podílet se na rozšiřování využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.

Trvale snižovat:

 • dopady na životní prostředí prevencí rizik plynoucích z provozování našich zařízení i zařízení našich zákazníků a řízením všech činností s ohledem na ochranu životního prostředí;
 • vliv naší činnosti na globální oteplování, zejména omezováním produkce CO2;
 • spotřebu energie vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků; 
 • nezaměstnanost v Moravskoslezském a Olomouckém kraji prostřednictvím Nadačního fondu Veolia.

 

POLITIKA SYSTÉMU PROTIKORUPČNÍHO MANAGEMENTU

Představenstvo a vedení OLTERM & TD Olomouc, člen skupiny Veolia Energie v ČR netolerují žádné formy korupce, proto byl přijat tzv. Systém protikorupčního managementu s cílem vytvářet takovou firemní kulturu, která bojuje proti úplatkářství, předchází mu a posiluje důvěru v čistotu a etičnost podnikatelské činnosti Skupiny. Systém protikorupčního managementu prospívá dobrému jménu Skupiny a napomáhá se vyhnout potenciálním rizikům spojeným s korupčním jednáním.

Normální je nekorumpovat

Politika systému protikorupčního managementu bere v úvahu komplexní charakter korupce jako nepřijatelného jevu. Vedení Skupiny má neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se zejména o trestné činy přijetí úplatku, podplácení i nepřímé úplatkářství.

Vedení Skupiny se proto zavazuje vytvořit prostředí odmítající korupci, dosahovat stanovených cílů a průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí neustále zlepšovat, zejména:

 • osvětou a aktivním prosazováním etických zásad, 
 • podporováním protikorupčního postoje všemi vedoucími zaměstnanci,
 • posilováním morální integrity zaměstnanců,
 • naplňováním příslušných kodexů.

Nedílnou součástí podpory protikorupčního prostředí je nastavení systému pro oznámení podezření na korupci, posílení ochrany oznamovatele a vytvoření nezávislé funkce Compliance officera, který monitoruje dodržování veškerých zákonných požadavků a povinností v oblasti tohoto systému.

Závazky

Vedení Skupiny se zavazuje stanovovat, udržovat a zlepšovat systém protikorupčního managementu tak, aby byl v souladu s protikorupčními právními předpisy a byl funkční.

Dále se vedení Skupiny zavazuje soustavně seznamovat všechny zaměstnance a další společností řízené osoby, dodavatele a ostatní zainteresované strany s touto protikorupční politikou tak, aby se vytvářelo dostatečné povědomí o nástrojích, postupech, hlášeních i vyhodnocování systému protikorupčního managementu, ale i s důsledky nesouladu s touto politikou.

Vedení Skupiny aktivním řízením korupčních rizik usiluje o průběžné zlepšování celého systému s cílem zabránit vzniku možného korupčního prostředí nebo možnosti nepřímého zvýhodňování. K tomu napomáhá funkčnost kontrolních mechanismů a pravidelné vyhodnocování korupčních rizik.

Nedílnou Součástí podpory protikorupčního prostředí je takové nastavení systému pro oznamování podezření na korupci, které poskytne podporu oznamovatelům i jejich ochranu před jejich případným postihem za oznámení.

Protikorupční politika je závazná pro všechny zaměstnance Skupiny, kteří jsou zároveň odpovědni za její dodržování a naplňování cílů na ni navazujících.

 

POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

OLTERM & TD Olomouc, člen skupiny Veolia Energie v ČR, která patří mezi nejvýznamnější energetické společnosti v České republice. Je tradičním výrobcem a dodavatelem tepelné a elektrické energie pro domácnosti, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, instituce a další klienty ve městech kde působí. Kromě dálkového tepla a elektřiny svým zákazníkům dodává i chlad a nabízí energetické služby, expertní a chemické služby a opravy a montáže energetických zařízení

Skupina Veolia Energie v ČR se při svých každodenních činnostech řídí následujícími prioritami: ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci, poskytování kvalitních služeb zákazníkům a společenská odpovědnost.

Ve snaze snížit rizika vedoucí k závažným haváriím s dopadem na zdraví a životní prostředí a s cílem omezit následky případných havárií přijímá skupina Veolia Energie v ČR následující zásady:

Průběžně vytvářet:

 • podmínky pro účinný rozvoj programu prevence závažných havárií stanovením povinností a odpovědnosti zaměstnanců podílejících se na omezování rizik závažných havárií na všech stupních řízení.

Trvale dodržovat:

 • stanovená opatření zabraňující možnosti vzniku havarijní situace.

Preventivně přijímat opatření:

 • vedoucí ke zmírnění následků;
 • omezující rozvoj již vzniklé havárie na co nejmenší míru;
 • k účinné ochraně okolí.

Soustavně se zaměřovat na:

 • bezpečnou manipulaci s nebezpečnými látkami a směsmi, zejména s těžkým topným olejem;
 • dobrý technický stav skladovacích objektů a stáčecích zařízení;
 • preventivní protipožární opatření v okolí objektů;
 • zabezpečení areálů proti vniknutí neoprávněných osob.

Neustále sledovat:

 • Plnění programu prevence závažných havárií prostřednictvím kontrol a auditů
Soubory ke stažení:
Politika udržitelného rozvojestáhnout
Politiky protikorupčního managementustáhnout
Politika prevence závažných haváriístáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357