Vzdělávání a motivace

esf

Jednou z priorit  společnosti je rozvoj jejích zaměstnanců. Společnost podala žádost o dotaci v rámci Evropských sociálních fondů, zpracovala projekt vzdělávání  a připravila pro své zaměstnance program rozvoje na období 2 let. V žádosti jsme byli úspěšní a stali jsme se  příjemcem dotace na vzdělávání svých zaměstnanců v následujícím projektu:

Vzděláváním k vyšší kvalitě služeb společnosti

OLTERM & TD Olomouc, a. s.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01491
Doba realizace projektu: 1. únor 2011 až 31. leden 2013

Projekt se opírá o zvyšování kvalifikace zaměstnanců společnosti prostřednictvím absolvování kurzů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí a dovedností. Aktivity projektu řeší vzdělávací potřeby zaměstnanců společnosti, kteří budou na základě identifikovaných potřeb absolvovat vybrané vzdělávací kurzy. Kurzy budou zajištěny personálně vzdělávací agenturou. Konkrétní vzdělávací potřeby cílové skupiny byly zjištěny v rámci přípravné fáze projektu.

Hlavním cílem projektu je zvyšování produktivity a adaptability zaměstnanců společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. prostřednictvím podpory rozvoje kvalifikace, klíčových kompetencí a dovedností. Daného cíle bude dosaženo prostřednictvím absolvování vzdělávacích kurzů, které byly zaměstnancům vybrány na základě jejich identifikovaných vzdělávacích potřeb.

Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s.

Projekt bude realizován prostřednictvím pěti klíčových aktivit:

 1. Příprava a technické zajištění projektu včetně administrace a řízení aktivit, realizace výběrového řízení
 2. Upřesnění časového harmonogramu vzdělávání
 3. Realizace vzdělávání
 4. Monitorování a vyhodnocování absolvovaného vzdělávání
 5. Aktualizace a inovace systému vzdělávání, zhodnocení realizace projektu
Zaměstnanci společnosti OLTERM & TD Olomouc, a. s. absolvují vzdělávací kurzy, na základě kterých získají vyšší stupeň dovedností a znalostí. Účastníci kurzu vytvoří zpětnou vazbu prostřednictvím evaluační metody (dotazníkové šetření), která bude vyhodnocena a na základě níž získá společnost nový směr v oblasti dalšího profesního vzdělávání svých zaměstnanců.

Realizátor projektu
Název: OLTERM & TD Olomouc, a. s.
IČO: 47677511
Ulice: Janského 469/8
Město: Olomouc
PSČ: 779 00
 

Průběžná zpráva o vzdělávání v rámci projektu 

Společnost ukončila výběrové řízení na dodavatele projektu v měsíci dubnu 2011. U všech zaměstnanců, kteří se mají průběžně zúčastnit vzdělávacích akcí, proběhly vstupní diagnostické testy. 

V průběhu měsíce června 2011 zahájila společnost vzdělávací akce. Za dobu od měsíce června do konce srpna 2011 proběhly tyto vzdělávací akce:

 • jazykové kurzy – anglický a francouzský jazyk
 • personalistika
 • strategické a finanční řízení 

Na následující měsíce roku 2011 průběžně chystáme vzdělávací akce:

 • řízení vztahů se zaměstnanci
 • jazykové kurzy – pokračování
 • mzdové účetnictví
 • nakupování
 • komunikační techniky

 Na základě hodnocení proškolených zaměstnanců můžeme říci, že všechny vzdělávací akce, které doposud proběhly, byly našimi zaměstnanci přijaty velmi kladně a je s nimi všeobecná spokojenost. Kladné reakce se týkají jak kurzů, tak i lektorů těchto kurzů.

Průběžná zpráva o vzdělávání v rámci projektu 

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01491

Společnost pokračuje v realizaci vzdělávacích akcí, v průběhu měsíců září až listopadu 2011 proběhly tyto vzdělávací akce:

 • jazykové kurzy – anglický jazyk - pokračování
 • řízení vztahů se zaměstnanci
 • mzdové účetnictví
 • nakupování
 • komunikační techniky

Na poslední měsíc roku 2011 chystáme tyto vzdělávací akce:

 • komunikační techniky – ukončení běhu
 • kurzy IT – power point

Veškeré vzdělávací akce jsou průběžně hodnoceny zaměstnanci jak z hlediska odborného a praktického přínosu, tak i z hlediska spokojenosti s lektory. V současné době jsou hodnocení našich zaměstnanců kladná. Za rok 2011 bylo celkem 75 účastníků vzdělávacích akcí.
Společnost bude v realizaci vzdělávacích akcí pokračovat i v roce 2012, kdy podle harmonogramu budou realizovány veškeré zbývající vzdělávací akce našeho projektu.

Průběžná zpráva o vzdělávání v rámci projektu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01491

Společnost pokračuje v realizaci vzdělávacích akcí, v průběhu měsíců prosince až srpna 2012 proběhly tyto vzdělávací akce:

 • jazykové kurzy – anglický a francouzský jazyk - pokračování
 • asertivita
 • vedení podřízených
 • kurzy IT - word
 • kurzy IT – excel
 • vedení obchodního jednání a vyjednávání
 • řízení projektů pro obchodníky
 • koučink
 • metrologie
 • řízení projektů pro techniky
 • kaizen

Na poslední čtvrtletí roku 2012 chystáme tyto vzdělávací akce:

 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • controlling

I nadále jsou veškeré vzdělávací akce hodnoceny zaměstnanci jak z hlediska odborného a praktického přínosu, tak i z hlediska spokojenosti s lektory. Hodnocení probíhá i ze strany dodavatele vzdělávacích akcí. V současné době jsou hodnocení našich zaměstnanců kladná. Za rok 2012 měly vzdělávací akce celkem  152 účastníků.
Společnost tento projekt dle harmonogramu ukončí v lednu 2013. Na podzim plánujeme  uspořádat konferenci k tomuto projektu, kde bude projekt zhodnocen, zaměstnanci budou informování o průběhu kurzů a o celkové úspěšnosti a přínosech projektu.

Průběžná zpráva o vzdělávání v rámci projektu

Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01491

Společnost v s předstihem v měsíci říjnu ukončila všechny vzdělávací akce v rámci dotačního programu.

V měsíci říjnu proběhly tyto vzdělávací akce:

 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 • controlling

Zajímavosti z projektu:

V měsíci září uspořádala projektová manažerka setkání se zaměstnanci společnosti, konferenci, na které proběhla prezentace k projektu, byly připomenuty veškeré vzdělávací akce z projektu, zaměstnanci byli informováni o nákladech na vzdělávací akce, o výši mzdových příspěvků o nepřímých nákladech projektu, o publicitě v rámci projektu. V rámci prezentace si zaměstnanci prohlédli i fotografie z některých akcí.

V měsíci listopadu byly zahájeny práce na diagnostice celého vzdělávacího programu, do této metody jsou zapojeni všichni zaměstnanci, kteří se vzdělávacích akcí zúčastnili. Diagnostika a vypracování systému vzdělávání je součástí projektu, na tomto bude společnost spolupracovat s dodavatelem vzdělávacích akcí. Součástí vyhodnocení projektu a závěrečné zprávy budou také navrženy vzdělávací akce pro klíčové pozice.

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357