Integrovaný systém řízení

Naše společnost má zavedený a udržovaný Integrovaný systém řízení, který byl vybudován v roce 2010 a zahrnuje systémové normy ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (SMS). V roce 2016 byl Integrovaný systém řízení doplněn o systémovou normu ČSN EN ISO 50001 (EnMS) a v roce 2022 byl doplněn o systém protikorupčního managementu ISO 37001 (AbMS).

Pro všechny dílčí systémy QMS, EMS, SMS, EnMS a AbMS máme vystavené certifikáty u certifikačního orgánu BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OLTERM při svých činnostech využívá profesionálního know-how získaného dlouholetým působením na trhu energetických služeb a neustálou modernizací technologií a aktivně přispívá ke zlepšování životního prostředí v Olomouci a jeho blízkém okolí. OLTERM je certifikován dle normy ČSN EN ISO 14001, která byla v naší společnosti zavedena již v roce 2010.

Základní pravidla, kterými se OLTERM řídí v oblasti životního prostředí

 • Prevence znečišťování životního prostředí: hledání úspor energií, snižování počtu lokálních zdrojů, rozvoj sítí dálkového vytápění atd.
 • Výroba tepla v ekologicky šetrné technologii
 • Nahrazování méně ekologických paliv, palivy čistějšími případně napojováním na soustavu CZT
 • Neustálé zlepšování, modernizace a inovace energetických zařízení

Nové realizované projekty se vyznačují tím, že na jedné straně přinášejí společnosti OLTERM i jejím zákazníkům úspory a na druhé straně jsou velmi šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu je OLTERM úspěšný i v získávání prostředků pro své ekologické projekty z fondů Evropské unie. Příkladem ekologicky šetrného projektu dle principů Politiky udržitelného rozvoje je rekonstrukce kotelny ZŠ Svatoplukova a nahrazení méně ekologického paliva-extra lehkého topného oleje, zemním plynem. 

KVALITA SLUŽEB

Mezi klienty společnosti OLTERM patří zejména obyvatelé měst, veřejné instituce a školská zařízení atd. Naším cílem je poskytovat zákazníkům služby, které splňují jejich očekávání a jsou ve shodě s legislativními předpisy. Naše obchodní vztahy s klienty jsou založené na strategii dlouhodobého partnerství. Usilujeme o to být stálým, spolehlivým a důvěryhodným partnerem, který naslouchá potřebám a požadavkům zákazníků a realizuje jejich očekávání v praxi. Úspěšně při tom využíváme našeho bohatého know-how získaného dlouholetým působením na trhu energetických služeb v olomouckém regionu. Jsme stále inovativní, což nás odlišuje od konkurence, a přinášíme nová a efektivní řešení pro naše partnery.
Významných energetických úspor dosahujeme neustálými investicemi do modernizace zařízení v rámci naší inovační politiky, což v konečném důsledku přináší výrazné úspory našim zákazníkům. Systém kvality dle norem ČSN EN ISO 9001 byl v naší společnosti zaveden již v roce 2010.

Základní pravidla, která dodržujeme v oblasti poskytování služeb

 • Zlepšování kvality služeb s cílem zvyšovat spokojenost zákazníků
 • Snižování energetické náročnosti jak vlastních výrobních procesů a zařízení, tak i procesů a zařízení našich zákazníků 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří mezi hlavní priority společnosti OLTERM a je součástí naší firemní kultury.
V rámci interních řídicích procesů klademe velký důraz na vyhledávání a prevenci rizik na našich pracovištích i na pracovištích u zákazníků. Řídící a pracovní postupy v této oblasti jsou certifikovány dle ČSN ISO 45001 již od roku 2010.
V souladu s Politikou udržitelného rozvoje celý systém bezpečnosti práce neustále zlepšujeme. Při poskytování služeb dbáme také na bezpečnost a ochranu zdraví našich zákazníků a jejich zaměstnanců.

Základní pravidla, která v oblasti bezpečnosti práce respektujeme:

 • Identifikace a řízení rizik
 • Účast zaměstnanců na zlepšování pracovního prostředí

MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

Efektivní hospodaření s energiemi je trend, který postupně přechází z kategorie „výhoda pro podnikání“ do kategorie „nezbytný požadavek doby“. "Energetickým managementem" nazýváme souhrn všech činností, které vyhledávají oblasti s významnou spotřebou energií, monitorují energetickou náročnost a optimalizují ji s využitím systémových nástrojů. Management hospodaření s energií může mít okamžité výsledky v podobě finanční úspory za spotřebu energií, významnější je však jeho dlouhodobý přínos. Norma ČSN EN ISO 50001 představuje souhrn požadavků, jejichž plnění vede k trvalému zvyšování energetické účinnosti v organizaci, a tím ke zlepšování jejího postavení na trhu. Systém managementu hospodaření s energií dle normy ČSN EN ISO 50001 byl v naší společnosti zaveden v roce 2016.

Základní pravidla, kterými se OLTERM řídí v oblasti hospodaření s energií:

 • Plnit požadavky právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k užití a spotřebě energie a energetické náročnosti
 • Upřednostňovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb
 • Trvale snižovat energetickou náročnost vlastních výrobních procesů a zařízení i procesů našich zákazníků
 • Podílet se na rozšiřování využití obnovitelných zdrojů energie

BOJ PROTI KORUPCI

V roce 2021 jsme se rozhodli zavést systém protikorupčního managementu, jelikož v rámci skupiny Veolia Energie v ČR netolerujeme žádné formy korupce. Cílem je zejména takovou firemní kulturu, která bojuje proti úplatkářství, předchází mu a posiluje důvěru v čistotu a etičnost podnikatelské činnosti Skupiny. Systém protikorupčního managementu prospívá dobrému jménu společnosti a Skupiny a napomáhá se vyhnout potencionálním rizikům spojeným s korupčním jednáním.

Vedení společnosti má neustále na zřeteli, že korupční jednání není pouze jednání v rozporu s morálkou, ale jedná se zejména o trestné činy přijetí úplatku, podplácení i nepřímé úplatkářství.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit prostředí odmítající korupci, dosahovat stanovených cílů a průběžně přijímanými opatřeními toto prostředí neustále zlepšovat, zejména:

 • osvětou a aktivním prosazováním etických zásad,
 • podporováním protikorupčního postoje všemi vedoucími zaměstnanci,
 • posilováním morální integrity zaměstnanců,
 • naplňováním příslušných kodexů a protikorupčních právních předpisů.

V roce 2022 jsme získali certifikát Systému protikorupčního managementu dle ISO 37001

 

 

Soubory ke stažení:
ČSN EN ISO 9001stáhnout
ČSN EN ISO 14001stáhnout
ČSN EN ISO 50001stáhnout
ČSN ISO 45001stáhnout
ISO 37001stáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357