Etika chování a compliance

Co je to ETIKA

Podnikatelská etika je vědní disciplína, která zkoumá etické principy a morální či etické problémy, které mohou vzniknout v podnikatelském prostředí. Vztahuje se na všechny aspekty obchodního jednání a je relevantní jak pro chování jednotlivců i celých organizací. Podnikatelská etika je odrazem jednání jednotlivců (zaměstnanců či manažerů), organizačních prohlášení společnosti nebo právního systému, v kterém daná společnost působí. Podnikatelská etika představuje soubor norem, hodnot, etických a neetických postupů, které společně vytvářejí etické principy, kterými by se mělo řídit podnikání. Etické principy pomáhají těmto podnikům udržovat lepší spojení se svým nejbližším okolím (klienti, dodavatelé, veřejnost, společnost, státní či místní orgány a prostředí v kterém působí) a vytvářet trvale udržitelné hodnoty.

Naše hodnoty: pdf dokument

Co je to COMPLIANCE

Compliance je všeobecný pojem označující soulad s pravidly. V oblasti podnikání tímto slovem rozumíme soubor aktivit a opatření, které směřují k tomu, aby bylo zajištěno takové jednání společnosti, zaměstnanců a jejího vedení, které je v souladu s právními předpisy, vnitropodnikovými směrnicemi, zásadami a principy, které jsou zakotvené ve firemních kodexech skupiny Veolia (víc informací o základních kodexech skupiny Veolia naleznete níže). Kromě kodexů patří mezi základní předpisy skupiny Veolia také 21 klíčových procedur.

Základním úkolem compliance je napomáhat vedení společnosti, aby byl vytvořen účinný compliance program a současně aby byla udržována jeho funkčnost v celé společnosti. Compliance také pomáhá chránit společnost před riziky v oblasti compliance, napomáhá vedení společnosti řádně je řídit a současně zmírňovat jejich negativní dopad na fungování společnosti. Rizika v oblasti compliance vyplývají zejména z následujících oblastí:  

  • lidská práva a ochrana životního prostředí, 
  • protikorupční opatření, 
  • ochrana osobních údajů, 
  • jakož i praktiky narušující hospodářskou soutěž a praktiky porušující integritu finančního trhu.

Naším hlavním cílem je chránit naši společnost a celou skupinu Veolia a zejména její dobrou reputaci, vedení společnosti, jakož i všechny zúčastněné strany.

Soubory ke stažení:
Naše hodnotystáhnout
Etický kodexstáhnout
Protikorupční etický kodexstáhnout

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357