2012

G.Píky

web_piky_lok

Společnost Olterm & TD Olomouc, a.s. se zapojila do probíhající rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v ulicích G.Píky a Norská  zásadní modernizací způsobu vytápění bytových domů, zásobovaných z centrální předávací stanice na ul.G.Píky. Důvodem k decentralizaci, tedy lokální přípravě tepla v jednotlivých domech, byl jak technický stav původních rozvodů ústředního topení, tak i snaha vyjít vstříc požadavkům zákazníků na individuální parametry dodávaného tepla.

Rekonstrukce obslužné komunikace a inženýrských sítí na ulici G.Píky, realizovaná Statutárním městem Olomouc, proběhla v topné sezóně a bylo tedy nutno urychleně připravit řešení pro pozdější instalaci horkovodních přípojek do jednotlivých domů bez narušení nových povrchů, což se podařilo zajistit. Nové horkovodní přípojky, napojené na centrální rozvod společnosti Veolia Energie ČR, a.s. byly v plném rozsahu podvlečeny pod konstrukcí komunikace a zaústěny do jednotlivých bytových domů, kde jsou umístěny nové, objektové předávací stanice, napojené na domovní rozvody UT.

12 automaticky řízených stanic připravuje teplo pro jednotlivé domy podle místních požadavků a provoz je monitorován 24 hodin denně z tepelného dispečinku společnosti.  Rekonstrukce přinesla odběratelům vyšší uživatelský komfort, možnost sjednat rozdílné parametry dodávek, vyšší provozní jistotu, moderní a hospodárné zařízení.

Zahájení akce : květen 2012
Zprovoznění :    září 2012
Ukončení akce : říjen 2012


 

Svornosti A

dispečer

Lokalita byla zásobována teplem z centrální horkovodní předávací stanice, stáří rozvodů UT a TV  cca 30 let, za horizontem životnosti hlavně rozvodů TUV.
Na ulici Svornosti bylo v rámci modernizace soustavy instalováno 7 nových objektových stanic spolu s novým rozvodem horké vody. Vlastní zprovoznění objektových stanic a přepojení zdrojů dodávek tepla a TUV proběho ve zkráceném termínu za provozu a bez dopadu na komfort odběratelů.

Zahájení akce  :  květen 2012
Zprovoznění  :     září 2012
Ukončení akce  :  listopad 2012


 

Svatoplukova - kotelna na LTO

hotovo


Předmětem rekonstrukce kotelny na LTO (lehký topný olej) je zvýšení provozní spolehlivosti a hospodárnosti zařízení i s ohledem na rekonstrukci a plánovaný rozvoj areálu Svatoplukova a také snížení negativního vlivu kotelny na životní prostředí. Součástí investice do zařízení se tak stává vybudování nového NTL (nízkotlakého) plynovodu (300m) a úpravu kotelny na spalování zemního plynu.  CZT není v lokalitě dostupné.

Zahájení akce  :  říjen -listopad 2012
Zprovoznění  :     únor 2013
Ukončení akce  :  březen 2013


 

Tř.Míru  - rekonstrukce kotelen na LTO a LPG 


Předmětem rekonstrukce dvou lokálních kotelen - na LTO (lehký topný olej) a  LPG (kapalný ropný plyn) je hlavně snížení nákladů na vytápění, zvýšení provozní spolehlivosti a hospodárnosti zařízení a také snížení negativního vlivu kotelny, spalující  ekologicky méně čisté palivo, na životní prostředí. Předmětem rekonstrukce je přestrojení kotelny LPG na spalování zemního plynu a  připojení všech odběrných míst v lokalitě. CZT není v lokalitě dostupné.

Zahájení akce : říjen -listopad 2012
Zprovoznění :    listopad 2012
Ukončení akce : prosinec 2012


Foto z realizace rekonstrukce na ul.G.Píky a Norská:


 

 

 

objektová stanice G.PíkyOPS G.Píky v průběhu stavbyOPS_Norskarozvod horké vody, ul.Norskározvod horké vody, ul.Norská

Tel.: 585 705 111 nebo 602 579 259 (ústředna)


 

Zelená linka pro zákazníky:
800 172 357